Formularz wyszukiwania

Regulaminy i przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe - obowiązujące od 01.08.2017 roku

Załącznik Nr 1  do Uchwały  Nr 15/VI/2017
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
z dnia 7 czerwca 2017 r.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE
przy przewozie osób i bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt w autobusach sieci miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie na podstawie Uchwały Nr 15/VI/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz warunki świadczenia usług przewozu osób, bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt w autobusach sieci miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie (ZKKM w Chrzanowie) – organizatora publicznego transportu zbiorowego. Przewozy realizowane są na obszarze Gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż oraz miast i gmin, które przystąpiły do porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 2. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.
 3. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu. W przypadku korzystania z biletu papierowego pasażer zobowiązany jest skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu i zachować go na czas podróży. Podczas kontroli biletów okazać bilet tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności, a na żądanie przedłożyć dokumenty upoważniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
 4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, oraz przepisów i opłat taryfowych obowiązujących w miejskim transporcie zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie.
 5. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego biletu następnym pojazdem zastępczym.
 6. Przewoźnik (operator) jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informację z adresem, pod którym należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika (operatora), a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać czytelny identyfikator.

Rozdział II
Prawa i obowiązki pasażera oraz przewoźnika (operatora)

Pasażerowie:

 1. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Obowiązuje zasada wsiadania przednimi drzwiami: 
  • wejście do pojazdu wyłącznie pierwszymi drzwiami z napisem WEJŚCIE;
  • pasażerowie wsiadając do pojazdów przednimi drzwiami oznakowanymi „WEJŚCIE” powinni bez wezwania okazać kierowcy (w sposób umożliwiający odczytanie danych): bilet normalny, ulgowy wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego (np. legitymacja: szkolna/studencka, dowód tożsamości ze zdjęciem itd.) lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego (dowód tożsamości ze zdjęciem, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności itd.);
  • pasażer, który w momencie wsiadania do pojazdu nie będzie posiadał ważnego biletu okresowego lub wcześniej zakupionego biletu jednorazowego powinien dokonać zakupu biletu jednostronnego kasowania przeznaczonego do dystrybucji przez kierującego pojazdem;
  • w oznakowanych pojazdach może wystąpić szereg wyjątków, w których przedmiotowa zasada nie będzie obowiązywała. Kierujący pojazdem powinien umożliwić wejście do pojazdu pozostałymi drzwiami z napisem WYJŚCIE: osobom niepełnosprawnym, wsiadającym do pojazdu z wózkiem dziecięcym, podróżującym z bagażem podlegającym opłacie, zorganizowanej grupie podróżującej wraz z opiekunem, w godzinach szczytu komunikacyjnego.
 3. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące winni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 4. Zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się w pobliżu drzwi, a oczekujący na przystanku oznaczonym „na żądanie” i zamierzający wsiąść do pojazdu sygnalizują ten zamiar w widoczny dla prowadzącego pojazd sposób np. zajmują miejsce w pobliżu krawędzi przystanku (w bezpiecznej od niej odległości) lub dają znak podniesioną ręką.
 5. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni stosować się do zamieszczonych przez operatora informacji o charakterze porządkowym.
 6. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) ma bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.
 7. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu, w przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.
 8. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.
 9. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. Przerwa pomiędzy kursami przeznaczona jest na potrzeby socjalne kierowcy. W tym czasie kierowca nie jest zobowiązany do wpuszczenia pasażerów do pojazdu.

Zabrania się pasażerom:

 1. Zajmowania miejsc w pobliżu kierującego pojazdem, aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiania z nim oraz utrudniania kierującemu prowadzenie pojazdu.
 2. Wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu po sygnale odjazdu.
 3. Jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu.
 4. Otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy.
 5. Zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i jego wyposażenia.
 6. Nieuzasadnionego sygnalizowania zatrzymania pojazdu.
 7. Wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy.
 8. Spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu.
 9. Grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, głośnego zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe.
 10. Palenia tytoniu, używania tzw. e-papierosów, spożywania artykułów alkoholowych oraz środków odurzających w pojeździe.
 11. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju.
 12. Podróżowania w łyżworolkach, wrotkach i tym podobnym sprzęcie sportowym.
 13. Prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator zbiórki posiada stosowne upoważnienie.
 14. Wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

Kierujący pojazdem:

 1. Zobowiązany jest do posiadania wszystkich nominałów biletów i prowadzenia ich sprzedaży na zasadach określonych w stosownej uchwale Zgromadzenia ZKKM w Chrzanowie w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie.
 2. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach, za odliczoną gotówkę.
 3. W godzinach szczególnego nasilenia ruchu oraz podczas opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy – biletów nie sprzedaje się.
 4. W przypadku konieczności zakupu biletu u kierującego pojazdem, pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu udaje się do kierującego pojazdem celem zakupu biletu i natychmiast po zakupie biletu kasuje go w najbliższym kasowniku. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. W związku z tym zaleca się kupowanie biletów w punktach stacjonarnych, gdyż sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów.
 5. Ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów
  i pojazd, zachowujących się agresywnie bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów.
 6. Nie może w czasie jazdy prowadzić rozmów w tym telefonicznych, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów.
 7. Może wezwać w szczególnych przypadkach Policję celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego Komisariatu Policji.

Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu w związku z nie przestrzeganiem niniejszych przepisów, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

Rozdział III
Odpowiedzialność za szkody

Pasażerowie:

 1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu, jego wyposażenia lub osób trzecich.
 2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

Przewoźnik (operator):

 1. Przewoźnik (operator) odpowiada wobec pasażera za szkody wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody w tym pojeździe
 2. Przewoźnik (operator) nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego niezawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowane przyczynami techniczno-organizacyjnymi.
 3. Wskazówki obsługi pojazdu oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażera w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielenia na wniosek pasażera informacji dotyczących przewozu, czasu odjazdu, przystanku końcowego itp.

Rozdział IV
Przewóz bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż podręczny oraz zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia ich w pojeździe w taki sposób, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu pojazdu pasażerami, kierujący może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla podróżujących osób. Powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych
  i inwalidzkich.
 3. Przewóz roweru może odbywać się tylko i wyłącznie pojazdem z odpowiednim oznaczeniem graficznym (piktogramem) w godzinach poza szczytem komunikacyjnym.
 4. W godzinach szczytu komunikacyjnego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do godziny 8:00 oraz od godziny 13:00 do godziny 16:00 przewóz roweru jest niedozwolony.
 5. Dozwolony jest przewóz roweru pod warunkiem umieszczenia go tak w pojeździe, aby:
  • nie utrudniał przejścia,
  • nie powodował zagrożenia zdrowia innych pasażerów i nie narażał ich na szkodę, w tym na zabrudzenie odzieży,
  • nie powodował uszkodzenia pojazdu,
  • nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 6. Pasażer przewożący rower ponosi pełną odpowiedzialność wobec operatora i innych pasażerów za wszelkie szkody i zanieczyszczenia powstałe wskutek przewozu roweru.
 7. Zasady przewozu roweru w autobusach miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie:
  1. Pasażer przewożący rower zobowiązany jest wejść do autobusu przez przeznaczone do tego drzwi oraz ustawić rower w miejscu oznaczonym symbolem roweru.
  2. Opłata za przewóz roweru (bez względu na jego wielkość) jest taka sama jak za bagaż – tuż po wejściu do autobusu pasażer zobowiązany jest skasować bilet normalny obowiązujący po terenie jednej gminy oraz skasować bilet za przejazd pasażera zgodnie z obowiązującą taryfą.
  3. Pasażer zobowiązany jest przypiąć rower do uchwytu w autobusie w taki sposób, aby się nie przemieszczał oraz stać przy rowerze w trakcie podróży.
  4. Pasażer odpowiedzialny jest za wszystkie szkody powstałe w wyniku przewozu roweru.
  5. Jeżeli do autobusu chce wejść osoba z wózkiem z dzieckiem lub inwalidzkim, pasażer z rowerem zobowiązany jest ustawić tak rower, żeby osoba ta mogła bezpiecznie ustawić wózek w autobusie.
 8. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach lub w inny sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.
 9. Nadzór nad bagażem podręcznym, zwierzętami, sprzętem sportowym i instrumentami muzycznymi, rowerem, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik (operator) odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta, tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika (operatora).
 10. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, roweru.
 11. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 12. Bagaż podręczny przewożony jest bezpłatnie pod warunkiem, że nie przekracza wymiarów określonych w taryfie opłat. Opłata taryfowa za przewóz bagażu, wózka, sprzętu sportowego itp. dotyczy wszystkich pasażerów bez względu na posiadane przez nich ulgi lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym.
 13. W pojazdach nie wolno przewozić:
  • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić bądź zanieczyścić pojazd,
  • przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  • przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
  • przedmiotów nie stanowiących bagażu podręcznego w zwyczajowym pojęciu tego wyrazu np. telewizory, lodówki.
  • zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w szczególności dużych psów bez kagańca.
 14. W przypadku nie zastosowania się do ustaleń o przewozie rzeczy i zwierząt kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

Rozdział V
Kontrola biletów

 1. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych, a na żądanie wręczać dokumenty upoważniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. W celu weryfikacji biletu elektronicznego (jednorazowego, okresowego) pasażer podczas kontroli zobowiązany jest okazać go kontrolerowi w sposób umożliwiający odczytanie kodu zabezpieczającego oraz dodatkowych danych, w celu jego prawidłowej weryfikacji. W przypadku biletów okresowych pasażer zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości wskazany przy zakupie biletu.
 2. Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu za przejazd lub przewóz bagażu lub roweru obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej za przejazd w wysokości określonej odrębną uchwałą.
 3. W przypadku odmowy zapłacenia należności na miejscu kontroler, w celu ustalenia tożsamości pasażera, ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość w sposób umożliwiający mu wypisanie wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, którego kopię za pisemnym, czytelnym potwierdzeniem wręcza pasażerowi.
 4. Odmowa złożenia podpisu na oryginale wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej skutkuje nie wydaniem przez kontrolera pasażerowi kopii takiego wezwania, ale nie wstrzymuje procedury windykacyjnej.
 5. W przypadku, gdy pasażer podróżuje bez dokumentu tożsamości i nie może go okazać w chwili kontroli, a wykazuje chęć podania danych osobowych w formie ustnego oświadczenia, kontroler może przyjąć takie oświadczenie pod warunkiem, że prawidłowość podanych przez pasażera danych zostanie potwierdzona przez Policję. Fakt ten musi zostać odnotowany na wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej.
 6. Odmowa okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub uprawnienia do ulgi uzasadnia wezwanie funkcjonariuszy Policji.
 7. W przypadku odmowy przez pasażera uiszczenia należności bezpośrednio u kontrolera przeprowadzającego kontrolę lub okazania dokumentu tożsamości oraz nie wykazania woli podania przez pasażera swoich danych osobowych w formie oświadczenia ustnego kontroler ma prawo ujęcia pasażera i niezwłocznego przekazania go w ręce funkcjonariuszy Policji, którzy zgodnie z przepisami mają prawo podjąć wszelkie czynności zmierzające do ustalenia tożsamości pasażera. Pasażer do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji ma obowiązek pozostać w miejscu kontroli lub w innym wyznaczonym przez kontrolera miejscu, a po przyjeździe Policji opuścić pojazd z kontrolerem oraz funkcjonariuszem, w wyznaczone przez funkcjonariusza Policji miejsce, zgodnie z art. 33a ustawy Prawo przewozowe. Pasażer, który w czasie kontroli nie zastosował się do ww. poleceń kontrolera może podlegać karze grzywny, o której mowa w art. 87 ustawy Prawo przewozowe i art. 45 ustawy kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia.
 8. Podczas wykonywania czynności kontrolnych związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej, pasażer powinien oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia tych czynności.
 9. Na podstawie wystawionego przez kontrolera i wręczonego pasażerowi wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej pasażer może kontynuować podróż nie dłużej niż do zakończenia kursu pojazdu, w którym przeprowadzona została kontrola.
 10. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.
 11. Bilet zniszczony jest nieważny.
 12. Nie można się legitymować biletem przed jego skasowaniem jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.
 13. Bilet lub dokument, do którego istnieje podejrzenie, że jest sfałszowany personel ruchu zatrzymuje za pokwitowaniem, sporządzając jednocześnie odpowiedni raport w celu dalszego postępowania.
 14. Pasażerowi przysługuje prawo żądania od osoby kontrolującej bilety okazania legitymacji służbowej. Żądanie to musi być zaspokojone przez osobę kontrolującą.
 15. Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego uprawnione są osoby upoważnione przez ZKKM w Chrzanowie.
 16. Osoby uprawnione do kontroli biletów zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu.
 17. Bilet skasowany w czasie kontroli jest nieważny.
 18. Każdy pasażer jest zobowiązany posiadać w trakcie przejazdu pojazdami ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów. W przypadku korzystania z przejazdów z ulgą 50% pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet oraz dokument uprawniający do przejazdów ulgowych.
 19. Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany okazać bilet oraz dokumenty, o których mowa wyżej, w sposób umożliwiający odczytanie danych zawartych w dokumencie.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

 1. Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszych przepisach porządkowych rozstrzygane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wnioski, reklamacje, skargi mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres: Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32/627-61-38, email: biuro@zkkm.pl.

  Biuro ZKKM czynne:
  poniedziałek, wtorek, środa - od godz. 7:00 do godz. 15:00
  czwartek - od godz. 7:00 do godz. 16:00
  piątek - od godz. 7:00 do godz. 14:00