Formularz wyszukiwania

Cennik biletów jednorazowych

Załącznik do uchwały Nr 19/XII/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
z dnia 2 grudnia 2022 r. z późń. zmianami

 

 1. Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów jednorazowych, czasowych i karnetowych.

  BILETY JEDNOKROTNEGO KASOWANIA CENA BILETU NORMALNEGO CENA BILETU ULGOWEGO
  Bilet jednorazowy na przejazd po terenie jednej gminy 4,20zł 2,10zł
  Bilet czasowy ważny przez 40 minut od chwili skasowania (z możliwością przesiadek)
  lub przejazd jednorazowy po terenie dwóch gmin
  5,20zł 2,60zł
  Bilet czasowy ważny przez 60 minut od chwili skasowania (z możliwością przesiadek) lub przejazd jednorazowy po całym terenie działania ZKKM 6,00zł 3,00zł
  Bilet dzienny – bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie działania ZKKM – ważny do godz. 24:00 dnia, w którym został skasowany (z możliwością przesiadek). 10,00zł 5,00zł
  Bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – na podstawie legitymacji Zasłużonego
  Honorowego Dawcy Krwi (bez względu na stopień) wraz z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości
  0,10zł
  Bilet dla Honorowych Dawców Krwi - Zasłużonych dla Zdrowia Narodu – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu wraz z dokumentem ze zdjęciem
  umożliwiającym stwierdzenie tożsamości
  0,10zł  BILETY WIELOKROTNEGO KASOWANIA CENA BILETU NORMALNEGO CENA BILETU ULGOWEGO
  Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – po terenie jednej gminy. 42,00zł 21,00zł
  Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – czasowy ważny przez 40 minut od chwili skasowania (z możliwością przesiadek)
  lub przejazd jednorazowy po terenie dwóch gmin
  52,00zł 26,00zł


  1. Cennik obejmuje obszar funkcjonowania Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
  2. Obowiązują wyłącznie bilety emitowane przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
  3. Podstawą zawarcia umowy przewozowej jest wejście do pojazdu, a potwierdzeniem jest skasowanie biletu o właściwym nominale zaraz po wejściu do pojazdu.
  4. Bilety są ważne wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane – nie dotyczy biletów czasowych, które są biletami przesiadkowymi.
  5. Dopuszcza się łączenie biletów o różnych nominałach w celu uzyskania wymaganej ceny za przejazd autobusem na wybranej trasie.
  6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez dwóch pasażerów z jednego biletu – nie dotyczy biletów karnetowych.
  7. Ceny podane w pkt. I są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
  8. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności.
 2. Przewóz bagażu, roweru, wózka, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego itp.
  1. Obowiązuje opłata taryfowa w wysokości nominału biletu normalnego obowiązującego za przejazd po terenie jednej gminy.
  2. Opłata taryfowa dotyczy wszystkich pasażerów bez względu na posiadane przez nich ulgi lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym.
  3. Przejazd dziecka do lat 4 wraz z wózkiem jest bezpłatny.
  4. Opłacie taryfowej podlega bagaż przekraczający swoją wielkością którykolwiek z wymiarów 70 cm x 45 cm x 45 cm. W przypadku walizki wymiar będzie liczony od podłoża (łącznie z kółkami) do górnej krawędzi walizki z pominięciem uchwytów i rączek.
  5. Przewóz roweru (bez względu na wielkość roweru) podlega opłacie taryfowej i możliwy jest wyłącznie w oznakowanym autobusie, przeznaczonym do tego celu. Zasady przewozu roweru znajdują się w Przepisach porządkowych.
  6. Przewóz przenośnych instrumentów muzycznych dla uczniów oraz studentów, którym przysługuje ulga jest bezpłatny.   
 3. Sprzedaż biletów w pojeździe.
  1. Kierujący pojazdem ma obowiązek, z zastrzeżeniem punktów poniżej, sprzedaży biletów, ale tylko i wyłącznie o nominałach: 6,00 zł normalny, 3,00 zł ulgowy i 0,10 zł ulgowy.
  2. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie po zatrzymaniu pojazdu na przystankach. Kierowca przyjmuje tylko nominały o wartości nie mniejszej niż 50 gr i nie większej niż 20 zł z zastrzeżeniem, że za bilet o nominale 0,10 zł przyjmuje też nominały niższe niż 50 gr.
  3. W przypadku konieczności zakupu biletu w pojeździe, pasażer niezwłocznie po wejściu do pojazdu udaje się do kierującego pojazdem lub do biletomatu i natychmiast po zakupie biletu kasuje go w najbliższym kasowniku.
  4. Sprzedaż biletów w pojeździe jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów, w związku z tym zaleca się kupowanie biletów w punktach stacjonarnych, w aplikacjach mobilnych lub w biletomatach „na zapas” w czasie wcześniejszej podróży.
  5. Pasażer, który nie dokonał zakupu biletu u kierującego pojazdem z powodu braku gotówki o odpowiednim nominale lub w biletomacie z uwagi na jego awarię, bądź brak zasięgu sieci telefonii komórkowej, ponosi pełną odpowiedzialność za jazdę bez ważnego biletu. 
 4. Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie prowadzi sprzedaż biletów elektronicznych jednorazowych oraz czasowych przez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne.
  1. Pasażer zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniej aplikacji i doładowania konta przed rozpoczęciem podróży, następnie do zakupu biletu elektronicznego i „skasowania go” niezwłocznie po wejściu do autobusu. Pasażer, który w chwili rozpoczęcia kontroli nie ma prawidłowo zakupionego i „skasowanego” biletu w aplikacji mobilnej, ponosi pełną odpowiedzialność za jazdę bez ważnego biletu. Bilet elektroniczny zakupiony („skasowany”) po rozpoczęciu kontroli jest nieważny.
  2. W przypadku braku możliwości zweryfikowania danych zawartych na bilecie elektronicznym, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej („mandat”), a ZKKM na pisemny wniosek pasażera oraz po uzyskaniu z systemu operatora biletów elektronicznych potwierdzenia poprawności biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, anuluje wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, o czym pasażer zostanie pisemnie powiadomiony.