Formularz wyszukiwania

Cennik biletów okresowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/XII/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
z dnia 2 grudnia 2022 roku 

 1. Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów okresowych (tygodniowych i miesięcznych).

  PRZEJAZD W GRANICACH JEDNEJ GMINY

  NOMINAŁ

  RODZAJ BILETU

  CENA
  BILETU NORMALNEGO

  CENA
  BILETU ULGOWEGO

  ML1

  Bilet miesięczny – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

  72,00zł

  36,00zł

  M1

  Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

  96,00zł

  48,00zł

  TL1

  Bilet tygodniowy – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie.

  24,00zł

  12,00zł

  T1

  Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie.

  28,80zł

  14,40zł


  PRZEJAZD W GRANICACH DWÓCH GMIN

  NOMINAŁ

  RODZAJ BILETU

  CENA
  BILETU NORMALNEGO

  CENA
  BILETU ULGOWEGO

  M2

  Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

  120,00zł

  60,00zł

  T2

  Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie.

  36,00zł

  18,00zł


  PRZEJAZD PO TERENIE DZIAŁANIA ZKKM

  NOMINAŁ

  RODZAJ BILETU

  CENA
  BILETU NORMALNEGO

  CENA
  BILETU ULGOWEGO

  M3

  Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po całym terenie działania ZKKM – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

  144,00zł

  72,00zł

  T3

  Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po całym terenie działania ZKKM – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie.

  48,00zł

  24,00zł 2. Inne postanowienia.
  1. Łączenie biletów okresowych ulgowych w jeden bilet normalny jest zabronione.
  2. Bilet okresowy jest ważny - pod warunkiem jego całkowitego wypełnienia (imię, nazwisko) w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis lub zapis cyfrowy).
  3. Bilet okresowy obowiązuje z dokumentem tożsamości.
  4. Bilet okresowy upoważnia do przewozu jednej sztuki ponadwymiarowego bagażu ręcznego, roweru, wózka, sprzętu sportowego - bez dokonania dodatkowej opłaty.
  5. Obowiązują wyłącznie bilety Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
  6. Pasażer korzystający z biletu okresowego (tygodniowego TL1N, TL1U lub miesięcznego ML1N, ML1U) na określoną linię komunikacyjną jest uprawniony do przejazdów po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii.
  7. Bilet miesięczny ważny jest od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego. Daty obowiązywania biletu miesięcznego wpisuje sprzedawca w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis, datownik lub zapis cyfrowy).
  8. Bilet tygodniowy obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie. Daty i godziny obowiązywania biletu tygodniowego wpisuje sprzedawca w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis, datownik lub zapis cyfrowy).
  9. Bilet okresowy, w formie papierowej, musi być zakupiony przed dniem przeprowadzonej kontroli biletowej, a w sytuacjach spornych pasażer musi okazać w ZKKM potwierdzenie zakupu biletu zawierające datę i godzinę zakupu (np. paragon fiskalny, potwierdzenie z rachunku bankowego, itp.)
  10. Ceny podane w pkt. I są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
  11. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności.
  12. Bilet zalaminowany jest nieważny.
  13. ZKKM prowadzi sprzedaż elektronicznych biletów okresowych przez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne. Pasażer zobowiązany jest do zakupu elektronicznego biletu okresowego przed rozpoczęciem podróży.
  14. W przypadku braku możliwości zweryfikowania danych zawartych na bilecie elektronicznym, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej („mandat”), a ZKKM na pisemny wniosek pasażera oraz po uzyskaniu z systemu operatora biletów elektronicznych potwierdzenia poprawności biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, anuluje wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, o czym pasażer zostanie pisemnie powiadomiony.
  15. Dopuszcza się łączenie biletów okresowych i jednorazowych w następujący sposób:
   a) w przypadku, gdy pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie dwóch Gmin (w tym jednej na którą ma ważny bilet), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.
   b) w przypadku, gdy pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZKKM (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na dwie Gminy.
   c) w przypadku, gdy pasażer posiada bilet okresowy ważny na dwie Gminy i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZKKM (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.