Formularz wyszukiwania

Deklaracja dostępności

Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zkkm.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Możliwość zmiany rozmiaru odstępów w tekście.
 • Możliwość wyróżnienia linków.
 • Widoczny fokus.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy dzwonić na numer telefonu 32 627-61-38. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie Al. Henryka 20, osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy biuro@zkkm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności
Koordynator do spraw dostępności: Pani Anna Stolarz

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów

Do budynku prowadzi wejście od Al. Henryka po schodach lub podjazd dla wózków inwalidzkich rozpoczynający się z poziomu chodnika. Po wejściu do budynku aby dostać się do pomieszczeń biura Związku należy pokonać schody bez ułatwień dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, jednakże istniej możliwość wezwania pracownika za pomocą dzwonka, który pomoże dostać się do pomieszczeń biura. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia na otwartej sali operacyjnej. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej biura Związku. Toaleta znajduje się na tym samym poziomie pomieszczeń biura Związku, po lewej stronie od wejścia, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem (na Al. Henryka) oraz za budynkiem wjazd od ul. Słowackiego i Sokoła znajduje się parking płatny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Sekretariacie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).

Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza (polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych) w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem w sekretariacie biura Związku, jak również za pomocą dostępnych środków komunikacji:

 • faksem na numer 32/627 61 38 wew.23
 • smsem pod numer telefonu +48 608 033 147
 • elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: ZKKM/SkrytkaESP
 • e-mail: biuro@zkkm.pl
 • listownie na adres Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.