Kontrola biletów, wzory dokumentów, zasady prowadzenia kontroli, opłaty dodatkowe, sposoby odwołania

Kontakt:

+48 32 645 12 66 (Referat ds. kontroli biletów i windykacji)
+48 608 033 147 (Referat ds. kontroli biletów i windykacji)
+48 32 627 61 38 (Sekretariat)
e-mail: biuro@zkkm.pl

Kontrola biletów

Zgodnie z zapisami prawa przewozowego przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem (wzory dokumentów poniżej) umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej

Legitymacja kontrolera ZKKM - wzór
Legitymacja kerowcy ZKKM - wzór

Zasady i warunki prowadzenia kontroli biletów w pojazdach na obszarze działania ZKKM w Chrzanowie określają przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt w autobusach sieci miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na podstawie Uchwały Nr 9/VI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH

Rozdział VI
Kontrola biletów

 1. Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego uprawnione są osoby upoważnione przez ZKKM, które zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu i zawierający zdjęcie, pieczęć i podpis wystawcy oraz numer służbowy.
 2. Rozpoczęcie kontroli biletów może nastąpić w każdym momencie, gdy pojazd realizuje rozkład jazdy i poprzedzone może być blokadą kasowników dokonywaną przez kierowcę na polecenie kontrolera. Przed rozpoczęciem kontroli, kontroler jest zobowiązany upewnić się, czy wszyscy pasażerowie, którzy wsiedli na ostatnim przystanku, dokonali skasowania biletów i czy nie ma osób wykazujących taki zamiar – powyższe dotyczy pasażerów dokonujących zakupu biletu u kierującego pojazdem lub w biletomacie. Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli na końcowych przystankach.
 3. Dopuszcza się dokończenie kontroli biletów, gdy pojazd stoi na przystanku, również końcowym w sytuacji, gdy rozpoczęcie kontroli nastąpiło, gdy pojazd był w ruchu, a pasażerowie poproszeni o ważny dokument przewozu nie okazali uprawnienia do przejazdu przed dojechaniem do przystanku.
 4. Pasażer, przebywając w pojeździe zobowiązany, jest do posiadania i niezwłocznego okazania na każde żądanie kontrolera ważnego biletu oraz dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, w sposób umożliwiający potwierdzenie przez kontrolera ich ważności oraz autentyczności.
 5. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.
 6. W celu ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, w sposób umożliwiający mu wypisanie wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.
 7. Jeśli pasażer podróżuje bez ważnego biletu i bez dokumentu tożsamości, kontroler może podjąć następujące czynności zmierzające do ustalenia danych osobowych pasażera:
  1. gdy pasażer wykazuje chęć podania danych osobowych w formie ustnego oświadczenia - kontroler może przyjąć takie oświadczenie z zastrzeżeniem, że prawidłowość podanych przez pasażera danych może zostać potwierdzona przez Policję,
  2. gdy pasażer nie wykazuje chęci podania danych osobowych w formie ustnego oświadczenia - kontroler ma prawo „ujęcia” pasażera i niezwłocznego przekazania 
   go w ręce funkcjonariuszy Policji, którzy zgodnie z przepisami uprawnieni są do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera. Zgodnie z art. 33a ustawy Prawo przewozowe, pasażer do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji ma obowiązek pozostać w miejscu kontroli. Dopiero po przyjeździe Policji pasażer oraz kontroler mogą opuścić pojazd w wyznaczone przez funkcjonariusza Policji miejsce. Pasażer, w stosunku do którego wystąpiła konieczność przeprowadzenia interwencji Policji, zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej wynikającej z braku odpowiedniego dokumentu przewozu powiększonej o opłatę dodatkową z tytułu interwencji Policji.
 8. Wystawione wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej wiąże się z powstaniem zobowiązania do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w odrębnej uchwale, bez konieczności wysyłania przez ZKKM dodatkowych wezwań przypominających o zapłacie.
 9. Kopia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej wręczana jest pasażerowi po złożeniu przez niego podpisu potwierdzającego odbiór wezwania i potwierdzającego świadomość odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych. 
 10. Odmowa złożenia podpisu na oryginale wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej skutkuje niewydaniem przez kontrolera pasażerowi kopii takiego wezwania, ale nie zwalnia z obowiązku jej zapłaty oraz nie wstrzymuje procedury windykacyjnej. 
 11. Za osoby małoletnie korzystające ze środków miejskiego transportu zbiorowego, na których spoczywa obowiązek posiadania ważnego biletu oraz dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, ich rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu. Młody wiek pasażera nie jest przesłanką do anulowania opłaty dodatkowej.
 12. Podczas wykonywania czynności kontrolnych oraz czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej, obowiązkiem pasażera jest oczekiwanie w pojeździe do czasu zakończenia tych czynności względem jego osoby.
 13. Na podstawie wystawionego przez kontrolera i wręczonego pasażerowi wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej pasażer może kontynuować podróż nie dłużej 
  niż do zakończenia kursu pojazdu, w którym przeprowadzona została kontrola.
 14. Bilet lub dokument, do którego istnieje podejrzenie, że jest sfałszowany, kontroler zatrzymuje i dołącza do wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, celem przekazania go organom ścigania.
 15. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od wystawionego wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni od daty wystawienia przedmiotowego wezwania. Po upływie wskazanego wyżej terminu złożone odwołanie nie będzie rozpatrywane.
 16. Odwołanie od wezwania do zapłaty dodatkowej można złożyć w formie tradycyjnej na piśmie, za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres biuro@zkkm.pl oraz korzystając z elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej ZKKM.
 17. Składając odwołanie od wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, pasażer zobowiązany jest podać w nim podstawowe dane tj.  imię, nazwisko, adres pasażera, który otrzymał wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, numer wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. 
  W przypadku posługiwania się biletem elektronicznym pasażer dodatkowo zobowiązany jest do wskazania nazwy aplikacji mobilnej, nazwy użytkownika w aplikacji mobilnej oraz numeru telefonu, z jakiego korzystał podczas zakupu biletu w aplikacji. 
  ZKKM zastrzega sobie możliwość pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia w przypadku braku wskazania powyższych danych.
 18. Odpowiedzi na prawidłowo złożone odwołania będą udzielane w formie pisemnej i wysłane do odwołującego się taką drogą, jaką wpłynęło odwołanie lub w sposób i na adres wskazany w odwołaniu, w terminie jednego miesiąca od doręczenia odwołania do ZKKM.
 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZKKM ma prawo odstąpić od należnej mu opłaty dodatkowej.

Automaty mobilne znajdujące się w pojazdach oraz sprzedaż biletów przez kierowców autobusów stanowią uzupełniający kanał sprzedaży. Awaria automatu biletowego w  pojeździe nie upoważnia do bezpłatnego przejazdu. W takiej sytuacji kontrolerzy są zobligowani nałożyć opłaty dodatkowe na pasażerów podróżujących bez ważnego biletu.

Podstawowym zadaniem kontrolera jest sprawdzenie, czy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne bilety, dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W sytuacji stwierdzenia u pasażera braku ważnego biletu lub braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu lub w sytuacji naruszenia aktualnie obowiązujących przepisów porządkowych kontroler jest uprawniony do wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. Kontroler, w celu ustalenia tożsamości pasażera, ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość pasażera. Wystawione wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej wraz z należnością przewozową zostaje wręczone pasażerowi, za pisemnym, czytelnym potwierdzeniem.

Wzór druku, którym dysponuje kontroler:

Wezwanie do zapłaty dodatkowej - kolor - wzór
Wezwanie do zapłaty dodatkowej - czarnobiały - wzór
Wezwanie do zapłaty dodatkowej - tył - wzór

Wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania podróży jedynie tym pojazdem, w którym została nałożona.

Płatności

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnienia do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz. Wysokości opłat dodatkowych podane są w poniższej tabeli.

Wysokość opłaty dodatkowej lub manipulacyjnej Wysokość opłaty przewozowej Tytuł opłaty dodatkowej lub manipulacyjnej
300,00 zł 4,20 zł - w przypadku  biletu normalnego
lub 2,10 zł - w przypadku  biletu ulgowego
Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (przejazd bez ważnego biletu, brak całkowitego wypełnienia biletu tygodniowego lub miesięcznego).
130,00 zł 4,20 zł - w przypadku  biletu normalnego
lub 2,10 zł - w przypadku  biletu ulgowego
Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (przejazd bez ważnego biletu)jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona do 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
200,00 zł 2,10 zł Za przejazd z biletem ulgowym bez uprawnienia do ulgowego przejazdu.
90,00 zł 2,10 zł Za przejazd z biletem ulgowym bez uprawnienia do ulgowego przejazdujeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona do 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
60,00 zł 4,20 zł Za niezapłacenie należności za zabrany ze sobą do środka przewozu bagaż, rower albo za naruszenie przepisów o przewozie bagażu, roweru oraz zwierząt.
300,00 zł - Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny oraz w związku z koniecznością dowozu pasażera na Policję lub interwencją Policji w pojeździe.
15,00 zł - Za brak dokumentu uprawniającego do ulgi, biletu tygodniowego lub miesięcznego w chwili kontroli, pod warunkiem okazania tego dokumentu lub biletu tygodniowego lub miesięcznego (zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli biletowej) w siedzibie ZKKM i dokonania stosownej opłaty w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
15,00 zł - Za brak całkowitego wypełnienia (imię, nazwisko) biletu tygodniowego lub miesięcznego w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis), pod warunkiem okazania w siedzibie ZKKM całkowicie wypełnionego biletu tygodniowego lub miesięcznego i dokonania stosownej opłaty w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).

Wysokość opłat dodatkowych ustalana jest  na podstawie  Uchwały nr 20/XII/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu i roweru oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

Uchwała Nr 20/XII/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 02 grudnia 2022r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu i roweru oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

Płatności można dokonać:

 • elektronicznie na konto nr: 62 8444 0008 0000 0081 2599 0250,
 • w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie Aleja Henryka 22 – bez dodatkowych opłat.

 

W tytule wpłaty należy podać nr wezwania do zapłaty oraz imię i nazwisko pasażera.

Odwołania od decyzji

Każdy pasażer, który nie zgadza się z decyzją kontrolera o nałożeniu opłaty dodatkowej może w terminie do 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej złożyć odwołanie :

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zkkm.pl
 • lub w formie pisemnej w siedzibie ZKKM w Chrzanowie, Aleja Henryka 20
  GODZINY URZĘDOWANIA:
  PONIEDZIAŁEK - ŚRODA 7:00 - 14:30
  CZWARTEK 7:00 - 15:30
  PIĄTEK 7:00 - 13:30
 • lub korzystając z elektronicznego formularza kontaktowego