Kontrola biletów, wzory dokumentów, zasady prowadzenia kontroli, opłaty dodatkowe, sposoby odwołania

Kontakt:

+48 32 645 12 66 (Referat ds. kontroli biletów i windykacji)
+48 608 033 147 (Referat ds. kontroli biletów i windykacji)
+48 32 627 61 38 (Sekretariat)
e-mail: biuro@zkkm.pl

Kontrola biletów

Zgodnie z zapisami prawa przewozowego przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem (wzory dokumentów poniżej) umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej

Legitymacja kontrolera ZKKM - wzór
Legitymacja kerowcy ZKKM - wzór

Zasady i warunki prowadzenia kontroli biletów w pojazdach na obszarze działania ZKKM w Chrzanowie określają przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt w autobusach sieci miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na podstawie Uchwały Nr 15/VI/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

Automaty mobilne znajdujące się w pojazdach oraz sprzedaż biletów przez kierowców autobusów, za odliczoną gotówkę stanowią uzupełniający kanał sprzedaży. Awaria automatu biletowego w  pojeździe nie upoważnia do bezpłatnego przejazdu. W takiej sytuacji kontrolerzy są zobligowani nałożyć opłaty dodatkowe na pasażerów podróżujących bez ważnego biletu.

Podstawowym zadaniem kontrolera jest sprawdzenie, czy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne bilety, dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W sytuacji stwierdzenia u pasażera braku ważnego biletu lub braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu lub w sytuacji naruszenia aktualnie obowiązujących przepisów porządkowych kontroler jest uprawniony do wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. Kontroler, w celu ustalenia tożsamości pasażera, ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość pasażera. Wystawione wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej wraz z należnością przewozową zostaje wręczone pasażerowi, za pisemnym, czytelnym potwierdzeniem.

Wzór druku, którym dysponuje kontroler:

Wezwanie do zapłaty dodatkowej - kolor - wzór
Wezwanie do zapłaty dodatkowej - czarnobiały - wzór
Wezwanie do zapłaty dodatkowej - tył - wzór

Wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania podróży jedynie tym pojazdem, w którym została nałożona.

Płatności

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnienia do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz. Wysokości opłat dodatkowych podane są w poniższej tabeli.

Wysokość opłaty dodatkowej lub manipulacyjnej Wysokość opłaty przewozowej Tytuł opłaty dodatkowej lub manipulacyjnej
300,00 zł 4,20 zł - w przypadku  biletu normalnego
lub 2,10 zł - w przypadku  biletu ulgowego
Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (przejazd bez ważnego biletu, brak całkowitego wypełnienia biletu tygodniowego lub miesięcznego).
130,00 zł 4,20 zł - w przypadku  biletu normalnego
lub 2,10 zł - w przypadku  biletu ulgowego
Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (przejazd bez ważnego biletu)jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona do 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
200,00 zł 2,10 zł Za przejazd z biletem ulgowym bez uprawnienia do ulgowego przejazdu.
90,00 zł 2,10 zł Za przejazd z biletem ulgowym bez uprawnienia do ulgowego przejazdujeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona do 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
60,00 zł 4,20 zł Za niezapłacenie należności za zabrany ze sobą do środka przewozu bagaż, rower albo za naruszenie przepisów o przewozie bagażu, roweru oraz zwierząt.
300,00 zł - Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny oraz w związku z koniecznością dowozu pasażera na Policję lub interwencją Policji w pojeździe.
15,00 zł - Za brak dokumentu uprawniającego do ulgi, biletu tygodniowego lub miesięcznego w chwili kontroli, pod warunkiem okazania tego dokumentu lub biletu tygodniowego lub miesięcznego (zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli biletowej) w siedzibie ZKKM i dokonania stosownej opłaty w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).
15,00 zł - Za brak całkowitego wypełnienia (imię, nazwisko) biletu tygodniowego lub miesięcznego w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis), pod warunkiem okazania w siedzibie ZKKM całkowicie wypełnionego biletu tygodniowego lub miesięcznego i dokonania stosownej opłaty w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”).

Wysokość opłat dodatkowych ustalana jest  na podstawie  Uchwały nr 20/XII/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu i roweru oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

Uchwała Nr 20/XII/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie z dnia 02 grudnia 2022r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu i roweru oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

Płatności można dokonać:

 • elektronicznie na konto nr: 62 8444 0008 0000 0081 2599 0250,
 • w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie Aleja Henryka 22 – bez dodatkowych opłat.

 

W tytule wpłaty należy podać nr wezwania do zapłaty oraz imię i nazwisko pasażera.

Odwołania od decyzji

Każdy pasażer, który nie zgadza się z decyzją kontrolera o nałożeniu opłaty dodatkowej może w terminie do 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej złożyć odwołanie :

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zkkm.pl
 • lub w formie pisemnej w siedzibie ZKKM w Chrzanowie, Aleja Henryka 20
  GODZINY URZĘDOWANIA:
  PONIEDZIAŁEK - ŚRODA 7:00 - 14:30
  CZWARTEK 7:00 - 15:30
  PIĄTEK 7:00 - 13:30
 • lub korzystając z elektronicznego formularza kontaktowego