Formularz wyszukiwania

Tablety za bilety

3 listopada 2016

Regulamin Programu „Tablety za bilety”

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mbp.chrzanow.pl, www.chrzanow.pl, www.zkkm.pl

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie promującym transport publiczny „Tablety za bilety” realizowanym w ramach Projektu edukacyjnego „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 • Obsługujący Program – Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
 • Uczestnik Programu – każdy pełnoletni mieszkaniec Chrzanowa, który korzysta z usług Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie i zbiera skasowane bilety ZK„KM” oraz bilety miesięczne i okresowe.
 • Punkt odbioru nagród – Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C.
 • Nagroda – przedmioty oferowane Uczestnikom Programu w zamian za uzbierane bilety.

 

§ 3

Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Do Programu może przystąpić i w nim uczestniczyć każdy pełnoletni mieszkaniec Chrzanowa będący pasażerem ZK„KM” Chrzanów, który zbierze bilety ZK„KM” Chrzanów i osobiście dostarczy je do Punktu odbioru nagród.
 2. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Aby wziąć udział w Programie nie jest wymagany zakup żadnych dodatkowych produktów ani usług.
 3. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się do wszystkich Uczestników Programu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Zbieranie biletów

 1. Uczestnicy Programu mogą zbierać:

a)      skasowane bilety czasowe przesiadkowe obowiązujące na terenie działania ZK„KM” Chrzanów

b)      skasowane bilety jednorazowe ZK„KM” Chrzanów (w tym bilety normalne, ulgowe)

c)      skasowane bilety karnetowe ZK”KM” Chrzanów (należy zachować wszystkie odcinki skasowane w okresie trwania konkursu)

d)      wykorzystane bilety okresowe.

 1. Nie uprawniają do uczestnictwa w Programie bilety uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację.
 2. Do uczestnictwa w Programie uprawniają wyłącznie bilety skasowane po dacie rozpoczęcia Programu wskazanej w § 8. W przypadku biletów okresowych do uczestnictwa w Programie uprawniają wyłącznie bilety, które były ważne w trakcie trwania Programu.

 

§ 5

Nagrody

 1. Nagrody – tablet otrzyma uczestnik, który zbierze najwięcej biletów odpowiadających wymogom konkursu i odpowie na pytanie konkursowe dot. niskiej emisji.
 2. Nagrody – niespodzianki ufundowane przez ZK „KM” Chrzanów otrzymają uczestnicy posiadający bilety okresowe oraz wezmą udział w quizie wiedzy o niskoemisyjnej komunikacji miejskiej.

 

§ 6

Zasady wymiany biletów na Nagrody

 1. Nagrodę można otrzymać tylko za wykorzystane bilety (dotyczy biletów czasowych, jednorazowych i karnetowych).
 2. Bilety wykorzystane przez Uczestnika Programu zostaną przeliczone w jego obecności, a ich ilość zostanie potwierdzona jego własnoręcznym podpisem.
 3. Uczestnicy posiadający bilety okresowe wezmą udział w quizie wiedzy o niskoemisyjnej komunikacji miejskiej.
 4. Uczestnik Programu przed odbiorem nagrody musi okazać dowód osobisty bądź poświadczenie zameldowania w Gminie Chrzanów.
 5. Obsługujący Program prowadzi elektroniczną ewidencję Uczestników Programu zawierającą ich Imiona i Nazwiska, numer PESEL, a także wartość odebranej nagrody.
 6. Uczestnik Programu potwierdza pisemnie odbiór Nagrody.

 

§ 7

Wymiana biletów na Nagrody

 1. Uczestnicy Programu mogą wymienić bilety podczas Happeningu, który zostanie zorganizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w dniu 28 listopada 2016 o godz. 16.00.
 2. Obsługujący Program nie odpowiada za wady fizyczne Nagrody wydanej Uczestnikowi Programu.
 3. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez Niego postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 8

Czas trwania Programu

Program trwa od 1.11.2016 r. do 28.11.2016 r.

 

§ 9

Zmiany w Regulaminie i zakończenie Programu

 1. Obsługujący Program zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz zawieszania lub zakończenia Programu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu oraz zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie podana na Stronie Internetowej www.mbp.chrzanow.pl, www.chrzanow.pl, www.zkkm.pl.
 3. Obsługujący Program nie jest zobowiązany do imiennego informowania Uczestników Programu o zakończeniu Programu.

§ 10

Pozostałe warunki Ogólne

 1. W przypadku kwestii spornych związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję, co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje Obsługujący Program.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania programu

Chrzanów, 28.10.2016